Regulamin

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OWH | Wersja 1.1 | Stan: 10.01.2017

Pani Anna Katharina Dolzyc (działając pod firmą: SilvaArt Furniture®) oferuje w ramach swojego sklepu internetowego pod domeną http://www.silva-art.de zakup stołów. Poniższe OWH obowiązują dla wszystkich zawartych poprzez sklep internetowy umów pomiędzy Klientem a SilvaArt Furniture®.

1. Informacje ogólne

1.1 
Klientami w rozumieniu niniejszych OWH są konsumenci jak również przedsiębiorcy.
1.1.1
 Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, którego nie można uznać za związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą ani samodzielną działalnością zawodową.
1.1.2 
Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna bądź spółka prawna zdolna do czynności prawnych, która dokonując czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej  działalności zawodowej.
1.2 
Językiem umowy jest język niemiecki.

2. Zawarcie umowy w sklepie internetowym

2.1 Produkty i usługi wymienione w ramach sklepu internetowego nie stanowią wiążącej oferty SilvaArt Furniture®.Chodzi raczej o zaproszenie Klienta do przedłożenia wiążącej oferty firmie SilvaArt Furniture® poprzez wysłanie zamówienia. 
2.2 
Klient ma możliwość wyboru produktów znajdujących się w sklepie internetowym i może je umieścić w wirtualnym “koszyku”. Przed wysłaniem zamówienia umożliwia się Klientowi sprawdzenie danych zamówienia z wirtualnego koszyka i poprawienie ewentualnych błędów popełnionych podczas wpisywania tych danych.
2.3
 Poprzez wysłanie zamówienia z wirtualnego “koszyka” Klient składa wiążące zamówienie na artykuły znajdujące się  w tym koszyku. SilvaArt Furniture® poinformuje niezwłocznie Klienta poprzez e-mail o wpłynięciu zamówienia (tzw. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia).  
2.4
 SilvaArt Furniture ma prawo przyjąć oferty umowy Klienta w ciągu dwóch dni roboczych od jej wpłynięcia. Przyjęcie następuje poprzez wyraźne potwierdzenie zlecenia w stosunku do Klienta. 

3. Zapisywanie tekstu umowy

Tekst umowy jest zapisywany; po wysłaniu zamówienia jest on nadal dostępny poprzez wewnętrzny Panel Obsługi Klienta. Logowanie odbywa się bezpośrednio na stronie sklepu internetowego w zakładce „Konto“ poprzez wpisanie adresu e-mail jak również zdefiniowanego uprzednio przez Klienta hasła. Poza tym Klientowi oddzielnie zostaną wysłane e-mailem postanowienia umowy. 

4. Ceny / Koszty dostawy i wysyłki

4.1
 Wymienione na stronie internetowej ceny zakupu stanowią ceny całkowite – tzn. ceny zawierają wszystkie elementy składowe ceny łącznie z podatkiem VAT.
4.2
 W przypadku transgranicznych dostaw mogą powstać w poszczególnym przypadku inne podatki i/ lub koszty (np. cła lub opłaty), które Klient jest zobowiązany zapłacić. 
 

5. Warunki płatności

5.1
 SilvaArt Furniture® akceptuje wymienione w sklepie internetowym i dostępne do wyboru Klienta metody płatności. Klient sam wybiera preferowaną przez siebie formę płatności spośród dostępnych.
5.2
 W przypadku płatności przelewem bankowym lub przez PayPal Klient zobowiązuje się dokonać płatności należnej kwoty bez potrąceń najpóźniej 7 dni po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Informacja z danymi do przelewu PayPal zostanie wysłana wraz z wystosowanym do Klienta wezwaniem do płatności; inne przelewy bankowe należy realizować na następujące konto firmy SilvaArt Furniture®:
IBAN: DE84 3705 0198 1933 4311 30 / SWIFT‐BIC: COLSDE33XXX
5.3
 Jeżeli Klient wybiera formę płatności kartą kredytową (MASTERCARD / VISA), to w momencie podania swoich danych karty kredytowej udziela upoważnienia na to, aby obciążyć konto należną kwotą za pośrednictwem instytucji obsługującej karty kredytowe. Obciążenie jest zlecane w tym przypadku wraz z wysyłką towaru.
5.4
 W przypadku dostawy za pobraniem płatność ceny zakupu doliczając powstające koszty dostawy i koszty wysyłki jest dokonywana gotówką w momencie dostawy do przedsiębiorstwa transportowego realizującego wysyłkę.
5.5
 W przypadku odbioru (osobistego)  towaru przez Klienta za gotówkę płatność należnej kwoty dokonywana jest gotówką w momencie przekazania towaru.
5.6
 Klient może skorzystać z prawa zatrzymania, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

6. Warunki wysyłki

6.1 
Dostawa towaru odbywa się, o ile Klient nie ustalił odbioru (osobistego), drogą wysyłkową na adres podany przez Klienta.
6.2
 Meble zajmujące dużo miejsca, których nie można wysłać w formie paczki są dostarczane za pośrednictwem firm spedycyjnych.
6.2.1 
Wysyłka zakupionych przez Klienta artykułów w przypadku płatności poprzez przelew bankowy lub przez PayPal następuje po wpłynięciu płatności w ciągu czasu dostawy podanego w związku z konkretną ofertą artykułu.
6.2.2
 W przypadku płatności kartą kredytową lub dostawy za pobraniem wysyłka zakupionych artykułów następuje po sfinalizowaniu umowy w ciągu czasu dostawy podanego w związku z konkretną ofertą artykułu. 
6.3 
W przypadku Klientów, którzy są przedsiębiorcami niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu zakupionej rzeczy przechodzi na nich samych lub na osobę uprawnioną do odbioru wraz z przekazaniem towaru, w przypadku kupna z wysyłką przechodzi na odpowiednią osobę realizującą transport wraz  z wydaniem towaru. W przypadku Klientów, którzy są konsumentami niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu zakupionej rzeczy przechodzi na konsumenta – również w przypadku kupna z wysyłką – wraz z przekazaniem towaru konsumentowi. Zwłoka Klienta w odbiorze jest równoznaczna z przekazaniem towaru.

7. Prawo odstąpienia od umowyi skutki

Konsumentom, którzy zawierają umowy na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 355 kodeksu cywilnego. Jako konsumenci mają Państwo z tego tytułu prawo wycofać swoją deklarację umowy według następującego pouczenia o odstąpieniu od umowy: 
Pouczenie o odstąpieniu od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem przejęli w posiadanie względnie przejęła w posiadanie ostatni towar.
W celu wykonania Państwa prawa do odstąpienia od umowy muszą nas  Państwo poinformować (SilvaArt Furniture® - Anna Dolzyc / Berliner Str. 10 w 51063 Köln – Niemcy / Tel.: +49(0)221–690 262 02 / E‐Mail: kontakt@silva-art.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list przesłany pocztą lub e-mail). Mogą Państwo zastosować do tego załączony wzór formularza o odstąpieniu od umowy,który jednakże nie jest wymagany.
W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że prześlą Państwo informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
Skutki odstąpienia od umowy
Jeżeli odstąpią Państwo od umowy jesteśmy zobowiązani niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas  informacja o Państwa odstąpieniu od umowy, do zwrotu Państwu wszystkich płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które powstały na wskutek tego, iż Państwo wybrali inny rodzaj dostawy niż oferowaną przez nas korzystną dostawę standardową). Dla zwrotu płatności zastosujemy taki sam środek płatniczy, jakim Państwo posłużyli się przy początkowej transakcji, chyba, że wyraźnie zostało z Państwem coś innego ustalone; w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty na wskutek zwrotu płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanych towarów lub do momentu przedstawienia przez Państwa potwierdzenia, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Niezwłocznie i w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformują nas Państwo o odstąpieniu od umowy zobowiązani są Państwo odesłać do nas z powrotem towary lub je przekazać. Termin jest zachowany, jeżeli prześlą Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni. Ponosimy koszty przesyłki zwrotnej towarów, jeżeli nie mogą być one na podstawie ich właściwości odesłane normalną drogą pocztową i dlatego są przez nas odbierane; Państwo ponoszą bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej towarów, jeżeli odsyłają je Państwo do nas z powrotem. Koszty ewentualnej utraty wartości towarów ponoszą Państwo tylko wtedy, jeśli utrata wartości towarów wynika z niewłaściwego obchodzenia się z nimi podczas sprawdzenia ich jakości, cech i sposobu działania.
Brak prawa odstąpienia od umowy / Przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowynie występuje zgodnie z § 312 g ust. 2 nr 1 kodeksu cywilnego w przypadku umów na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i dla ich produkcji jest znaczący indywidualny wybór lub postanowienia konsumenta lub towary te są wykonywane jednoznacznie na potrzeby osobiste konsumenta.
Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie zgodnie z § 312 g ust. 2 nr 3 kodeksu cywilnego w przypadku umów dotyczących dostaw towarów zaplombowanych, które nie nadają się do zwrotu  z powodu ochrony zdrowia lub higieny, gdy ich zabezpieczenie zostało usunięte po dostawie.

8. Informacja o szkodach powstałych w czasie transportu

W przypadku szkód powstałych w czasie transportu Klient dokładając wszelkich starań udzieli wsparcia SilvaArt Furniture®, o ile zostaną wysunięte roszczenia wobec odnośnego przedsiębiorstwa transportowego względnie ubezpieczyciela transportu. Regulacje punktów 8.1 i 8.2 niniejszych OWH nie naruszają ewentualnych praw i roszczeń  Klienta, w szczególności jego prawa w przypadku wad rzeczy; regulacje te nie zawierają również terminu zawitego dla praw Klienta w przypadku wad zakupionej rzeczy.
8.1 
Klient sprawdzi dostarczony towar przy otrzymaniu. W przypadku widocznych szkód z zewnętrz powstałych w czasie transportu należy w tym wypadku mimo przyjęcia dostawy, już przy przyjęciu dostawy dokonać adnotacji o szkodzie na odpowiednich dokumentach przewozowych i uzyskać pokwitowanie od doręczyciela; Klient zobowiązany jest zachować opakowanie.
8.2
 Jeżeli (częściowa) szkoda lub uszkodzenie nie jest widoczne na zewnątrz, Klient musi to zgłosić w ciągu pięciu dni od dostawy do SilvaArt Furniture® lub w ciągu siedmiu dni od dostawy do przedsiębiorstwa transportowego, aby w ten sposób zagwarantować wysunięcie ewentualnych roszczeń wobec przedsiębiorstwa transportowego we właściwym czasie.

9. Prawa Klienta w przypadku wad zakupionej rzeczy (rękojmia)

Klientom przysługują w przypadku zakupu towarów ustawowe prawa z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towarów. Klienci mają prawo w przypadku wad rzeczy (zakupionej) dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi – zgodnie z postanowieniami dotyczącymi rękojmi.

10. Obsługa Klienta

W przypadku pytań odnośnie produktów, ewentualnych reklamacji i / lub zażaleń jest do dyspozycji Obsługa Klienta firmy SilvaArt Furniture® od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00 pod numerem telefonu +49(0)221–690 262 02 lub przez e‐mail  kontakt@silva-art.de .

11. Postanowienia końcowe

11.1 
Obowiązuje prawo Federalnej Republiki Niemiec. W przypadku konsumentów, którzy nie zawierają umowy w celach zawodowych lub działalności gospodarczej obowiązuje wybór tego prawa jedynie w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony gwarantowanej konsumentowi na podstawie przepisów prawa obowiązujących w kraju jego stałego pobytu.
11.2 
Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów  nie mają zastosowania. 
11.3
 Jeżeli Klient jest również handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego, to wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba firmy SilvaArt Furniture®. To samo obowiązuje, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą i nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech bądź miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu są nieznane w momencie wniesienia pozwu.Pozostaje to bez wpływu na  uprawnienie firmy SilvaArt Furniture® do odwołania się również do sądu w innej jurysdykcji ustawowej.

 

______
Załącznik: Wzór formularza o odstąpieniu od umowy